תקנון רכישה

סיכום תנאי רכישה לסדרת מכשירי הלייזר הביתיים של אפיליידי

תקנון מבצע – רכישת מכשיר מסדרת מכשירי הלייזר של אפיליידי להסרת שיער בבית

1.הגדרות
בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:
“החברה” – א.א.ע.ס. שיווק וקוסמטיקה בע”מ, ח.פ. 514404219. רח׳ רפאל בר לביא 18 ירושלים.
“המכשיר” – אחד מסדרת מכשירי הלייזר של אפיליידי להסרת שיער בבית.
“המבצע” – תקופת ניסיון לשימוש במכשיר בת 30 ימים קלנדריים שיימנו ממועד מסירת המכשיר.

“לקוח” – (1) לקוח פרטי; (2) אשר ביצע רכישה של המכשיר; (3) המכשיר נרכש במהלך תקופת המבצע ושולמה בגינו תמורה; (4) המכשיר הוחזר למשרדי החברה במהלך תקופת הניסיון באמצעות דואר רשום או במסירה פיזית על ידי הלקוח, כשהמכשיר תקין על כל חלקיו, באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית קנייה מקורית (יובהר כי בהיעדר חשבונית קניה מקורית, החברה תהיה פטורה מלקבל את המכשיר בחזרה ו/או מתשלום החזר); (5) מחזיק באישור של החברה ו/או דואר ישראל המעיד על החזרת המכשיר טרם חלוף תקופת הניסיון (יובהר כי החברה תהיה רשאית לדרוש כי אישור כאמור יוצג בפניה כתנאי לתשלום החזר); (6) עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה. כל אדם אשר עומד בתנאים אלו יהיה זכאי להשתתף במבצע.

“תקופת המבצע” – מיום 01/05/2024 ועד יום 01/05/2025 (כולל) או עד גמר המלאי, לפי המוקדם.

“התקנון” ו/או “תקנון המבצע” – תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

2.מהות המבצעהחברה מאפשרת ללקוחותיה תקופת ניסיון לשימוש במכשיר בת 30 ימים קלנדריים שיימנו ממועד מסירת המכשיר. המכשיר יסופק ללקוח באמצעות שליח עד חמישה ימי עסקים או במועד אחר כפי שתואם עם הלקוח, אלא במקרה שבו סוכם בין הלקוח לחברה כי המכשיר יסופק ללקוח באמצעות דואר ישראל. המכשיר מסופק ביחד עם הפריטים הבאים: מטען, נרתיק, חוברת הפעלה. בנוסף, למכשיר תצורף תעודת אחריות.

במידה ולקוח מעוניין להחזיר את המכשיר לחברה, באפשרותו לעשות זאת במהלך תקופת הניסיון. במקרה כזה על הלקוח להחזיר את המכשיר על כל חלקיו ואביזריו למשרדי החברה ברחוב רפאל בר לביא 18 ירושלים, באופן עצמאי או באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה (יש לשמור על קבלת המשלוח בדואר או בחברת השליחויות). במידה ולקוח מעוניין להחזיר את המכשיר, על כל חלקיו, כשהוא שלם, תקין ופועל, הלקוח יחויב בתשלום של 25% משווי הרכישה או 350₪ לפי הגבוה מביניהם עבור מכשיר אבסולוט, בתשלום של 25% משווי הרכישה או 750₪ לפי הגבוה מביניהם עבור מכשיר אפילייזר, בגין דמי שימוש במכשיר, ללא תלות במספר הימים שהמכשיר היה בשימוש בפועל. במידה ובוצע תשלום עבור המכשיר העולה על דמי השימוש לעיל, תנכה החברה את דמי השימוש מההחזר הכספי המגיע ללקוח.

במידה והמכשיר יוחזר ללא כל הפריטים שסופקו ללקוח, הלקוח יחויב בסכומים המפורטים להלן: עבור מטען- 99 ש”ח, עבור נרתיק- 250 ש”ח. במידה והמכשיר יוחזר עם פגיעות או תקלות שאינן מכוסות בתנאי תעודת האחריות, יחויב הלקוח בתשלום בגין הנזק שנגרם למכשיר.

במידה והלקוח קיבל יחד עם המכשיר מתנה או הטבה אחרת, הלקוח יתבקש להחזיר את המתנה, ההטבה או שוויה במקרה שבו בחר לממש את ההטבה.

בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בתקנון זה, יבוצע החזר ללקוח באמצעות צ’ק של החברה במידה והלקוח שילם במזומן או בצ’ק, או לחילופין, יזוכה כרטיס האשראי שאיתו בוצעה העסקה במידה והלקוח שילם בכרטיס אשראי. במידה ובוצעה רכישת מכשיר בפריסת תשלומים, ככל והסכום ששולם בפועל לחברה בגין המכשיר עולה על סכום ההחזר, אזי החברה תבצע החזר בהתאמות הנדרשות, ככל והסכום ששולם בפועל לחברה בגין שימוש במכשיר נמוך מסכום ההחזר, אזי החברה תהיה רשאית לבצע חיובים נוספים ולבצע החזר בהתאמות הנדרשות.

3.ביטול עסקה
אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות החברה בקשר עם החזרת מכשיר שאריזתו המקורית לא נפתחה ולא נעשה בו כל שימוש.
במידה ולקוח מעוניין לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המכשיר, ו/או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, עליו להודיע לחברה על כך באחת מדרכי ההתקשרות הבאות המפורטות להלן:
בשיחת טלפון לטלפון 8301*
בדואר רשום לכתובת רפאל בר לביא 18 ירושלים.
בדואר אלקטרוני shay@aaesmarketing.com
ביטל לקוח עסקה כאמור, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, תבטל חיובו בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת הביטול. החברה תגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם.

במקרה של ביטול העסקה, הלקוח יידרש להשיב את המכשיר למשרדי החברה באופן עצמאי או לחלופין בדואר רשום עם אישור מסירה. יש לשמור על אישור מסירת המכשיר למשלוח בדואר.

במקרה של ביטול העסקה, וככל שערך המכשיר פחת באופן משמעותי עקב השימוש בו או מכל סיבה אחרת, החברה תהיה רשאית לתבוע מהלקוח את שווי ההפחתה.

4.כללי
4.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע ו/או לקצרו ו/או להאריכו ו/או לשנותו ו/או לבטל ולהוסיף סעיפים בתקנון זה, לרבות תקופת המבצע וסכום ההחזר, או לנקוט בכל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה המוחלט, בכפוף לכל דין.

4.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר המבצע ו/או בכלל, תגברנה הוראות תקנון זה.

4.3 האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחות אך מכוון לכל המינים באופן שווה.

4.4 המבצע תקף בהתקיים כל התנאים המפורטים בתקנון זה.

4.5 האחריות למסירת פרטי מידע אמינים מדויקים ונכונים מוטלת על הלקוח. ללקוח לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין אי תשלום ההחזר הנובע ממסירת פרטים שאינם מדויקים ו/או ככל והלקוח אינו עומד בתנאי המבצע.

4.6 האחריות למימוש המבצע הינה על הלקוח בלבד. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות במישרין או בעקיפין בלקוח.

4.7 החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למי מן הלקוחות או כל אדם אחר עקב או כחלק מההשתתפות במבצע ו/או שימוש במכשיר וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי כל דין.

4.8 יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

4.9 אין בתנאי המבצע כדי לגרוע מכל הגנה או זכות המוקנית לחברה על פי כל דין.

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

בטוח, קל משקל, ללא כאבים, קל לשימוש וחסכוני באנרגיה

פרטים נוספים