מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של אפיליידי הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד

1. כללי
1.1. משתמשת יקרה! חברת אפיליידי LLC2000 בע"מ (להלן "החברה") מכבדת את פרטיותך, כמו גם את פרטיותם של כלל לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה (להלן "המשתמש" ו/או "המשתמשים"), בעת השימוש באתר האינטרנט של החברה, והאמצעים הדיגיטליים השונים של החברה, לרבות השימוש באפליקציה (להלן "השירותים").
 1.2. מטרת מדיניות פרטיות זו לפרט אודות המידע שנאסף אודותיך עקב השימוש בשירותים, וכן לסקור את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה ונאסף על ידה אגב השימוש בשירותים. עבור שירותים ו/או יישומים ספציפיים עשויים לחול כללים שונים יתכן שתפורסם בצידם מדיניות פרטנית ביחס לשימוש במידע שנאסף באותו יישום.
1.3. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר האינטרנט של החברה ובאפליקציה (להלן "אתרי החברה"). שימוש באתרי החברה כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בהם, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.
1.4. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

2. איסוף מידע והשימוש בו
2.1.
חלק מהשירותים הניתנים דורשים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי, כדוגמת: שם, מספר זהות, כתובת, פרטי אשראי, מייל, מספר טלפון, מידע אודות מיקומך, פרטי מען המשלוח וכל מידע אשר עשוי להיות נחוץ לצורך תפעול אתרי החברה ומתן השירותים.
2.2. לחברה מאגרי מידע רשומים בהם ישמרו הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או שיאספו אודות המשתמשים באתרי החברה, המיועדים, בין היתר, למטרות ניהול ותפעול אתרי החברה, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, מתן שירות ללקוחות ולמשתמשים באתר, ניהול מכירות, ניהול מועדון הלקוחות, שיווק, עריכת ניתוחים, סקרים, וביצוע מחקרים וניתוחים סטטיסטיים – הן למטרות תפעוליות והן למטרות מסחריות ושיווקיות. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמשת כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידע תלויה ברצונה ובהסכמתה. יחד עם זאת, המשתמשת מודעת לכך שעל מנת ליצור קשר עם החברה ו/או להירשם לרשימת הדיוור שלה באתר, מילוי חלק מהשדות מהווה תנאי הכרחי. כמו כן, ללא מסירת פרטים מסוימים, לא נוכל לספק את השירותים המוצעים, חלקם או כולם.
2.3. המשתמשת מצהירה כי כל המידע שתמסור ו/או תעדכן באתרי החברה, הינו נכון, אמין ומדויק וכן כי ביצעה את יצירת הקשר ו/או ההרשמה בשמה ועבור עצמה בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשתה לעשות על ידי צד ג' לעשות כן במפורש. המידע אשר מסרה המשתמשת, אף בטרם מסרה פרטים כלשהם לחברה, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיה ופעולותיה באמצעות אתרי החברה ישמרו במאגרי המידע של החברה כמפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות בסעיף 2.2 לעיל, בהתאם למדיניות פרטיות זו ולהוראות הדין.
2.4. בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת השירותים, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לספקים, המיישמים את ביצוע הפעולה, ולצדדים הקשורים באותה פעולה – דוגמת ספקי מחשוב, חברות סליקה, ספקי שירותי ענן (אחסון המידע) וכיוצא באלו. המידע יישמר אצל החברה וכן יועבר לצדדים הרלוונטיים לשם השלמת הפעולות.
2.5. כלל המידע שנמסר ו/או ייאסף אודותיך לצורך אספקת השירותים, כולם או מקצתם ו/או במהלך אספקתם, ישמר במאגרי המידע המאובטחים של החברה, ויוחזק על ידה ו/או על ידי מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי "ענן", בארץ ו/או בחו"ל. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות מאגרים אלו ולאמור במדיניות זו ו/או במדיניות הפרטנית של השירות בו את משתמשת. Cookies 2.6.
לידיעתך – השירותים משתמשים בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels, analytics (להלן יחדיו "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע שנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לצורכי שיפור חווית הגלישה והשימוש בשירותים ובאתרי החברה, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות ותכנים הרלוונטיים אליך,הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ואבטחת מידע.
2.7. עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן של המשתמשת יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגרי את הדפדפן או את היישום הרלוונטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך.
 2.8. העוגיות אוספות מידע מגוון, כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר ו/או באפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר ו/או הדף, כתובת ה-IP שלך, מאפייני המכשיר שלך ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
2.9. השירותים עשויים לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים, למידע נוסף על עוגיות אלו תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובת – https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/ וכן במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת - https://www.facebook.com/policies/cookies/.
2.10. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכלי להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היוועצי בקובץ העזרה של הדפדפן. זכרי, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
2.11. יש למסור מידע ו/או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב.

3. גישה ושימוש במידע
 3.1. במסגרת השימוש באפליקציה את עשויה להתבקש לאפשר גישה לשירותים מסוימים ממכשירך, בין אם מהמחשב, הטלפון הנייד או כל מכשיר קצה אחר, וזאת לטובת ביצוע פעולות מסוימות. הרשאות אלו כוללות, אך אינן מוגבלות ל: • גישה להודעות טקסט – לצורך אימות זהותך באמצעות קריאת קוד האימות שנשלח אליך ב-SMS. • גישה לשירותי התראות בדחיפה (Push notification) – על מנת שתוכלי לקבל התראות בדחיפה על מגוון פעולות בחשבון ועל שירותים שונים שעשויים להיות לך עניין בהם.
3.2. אינך חייבת לאשר את השירותים האלו, וכמו כן תוכלי לסגור את הגישה אליהם דרך מכשירך, אולם סגירת הגישה כאמור עשויה להוביל לכך שלא תוכלי לקבל את השירותים המסופקים, כולם או חלקם.
3.3. החברה רשאית לעשות שימוש במידע לשם קבלת החלטות ביחס אליך או אחרים, בנושאים של מתן המלצות, מניעת הונאות, אבטחת השירותים, למטרות תפעוליות, גילוי תרמיות ו/או פעילות בלתי חוקית אחרת, אבטחת השירותים, ויצירת קשר עמך.
3.4. החברה עשויה לשלוח אליך הודעות תפעוליות, התראות ועדכונים בדרכים שונות ובין היתר באמצעות המייל או באמצעות מסרונים, כגון מסרון המכיל קוד הזדהות לשם גישה לאתר ו/או לאפליקציה, או לשם שחזור סיסמא, או הודעות ביחס לפעולותיך ושימושים שונים בשירותים.
3.5. במסגרת שירותי החברה עשויות להופיע פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים. לחיצה על הקישור תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצאי משירותי החברה ותעברי לאתר ו/או יישום חיצוני, וכך תהי כפופה לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.
3.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לשלוח אליך וליצור אתך קשר, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים מידע בדבר שירותיה, והצעות מותאמות אישית גם בדרך של דיוור ישיר, בכפוף להסכמתך. תהיה רשאית לבקש לחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות שליחת מייל לכתובת sales@epilady.com שימי לב! כל בקשת הסרה מרשימת דיוור אשר לא תוגש כמפורט לעיל ובהתאם להוראות בהודעה הפרטנית, לא תתקבל ולא תחשב כבקשת הסרה שהוגשה על ידך ו/או שנתקבלה בחברה.

4. מסירת מידע לצד שלישי
4.1. החברה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, במספר מקרים, כפי שיפורט להלן, ו/או בכל מקרה אחר בו תידרש החברה להעברה: 4.1.1. על פי דרישת המשתמשת ו/או בהסכמתה המפורשת; 4.1.2. לצורך העברתם לספקי המוצרים ו/או השירותים על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידך ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, כגון חברות סליקה חיצוניות לשם ביצוע התשלום בגין השירות, ולרבות ספק שירותי ענן; 4.1.3. במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עסקית, למען מטרות השימוש המוצהרות ומותרות לפי כל דין, לשם אספקת השירותים, ולרבות לצורך ניהול הסיכונים בחברה. 4.1.4. בכל מקרה בו תפרי את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצעי או תנסי לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין; 4.1.5. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים בהתאם לצו; 4.1.6. לכל אדם, תאגיד, גוף, רשות וגורם ממשלתיים, ציבוריים, פרטיים או אחרים על פי כל הוראה בדין המחייבת או הטילה על החברה חבות לעשות זאת; 4.1.7. לצרכי ניהול הליך ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית, שבינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה. 4.1.8. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה, ו/או לרכושו ו/או גופה של המשתמשת ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי; 4.1.9. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמשת גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
4.2. החברה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך באופן אישי.
4.3. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר.

5. אבטחת מידעהחברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמשת, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע לך, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים מחמירים למניעת חדירה לפלטפורמות והאתרים המגישים את השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשת, אולם אינה יכול למנוע שיבושים בשירותיה באופן מוחלט.

6. יצירת קשרבנושא פרטיות על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, את או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות בכתב כמפורט להלן. כמו כן, ניתן לפנות בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות זו לחברה באמצעות כתובת מייל sales@epilady.com

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

בטוח, קל משקל, ללא כאבים, קל לשימוש וחסכוני באנרגיה

פרטים נוספים